Produkty

Udział w spółce celowej

Udział w spółce celowej z finansowaniem

Farma fotowoltaiczna – elektrownia słoneczna

W 4MAX Consulting naszym celem jest promocja fotowoltaiki jako ekologicznego i zgodnego z nowoczesnymi standardami odnawialnego źródła energii. Świadczymy na rzecz prywatnych inwestorów pełen wachlarz usług związanych z procesem inwestycyjnym w farmy fotowoltaiczne. Posiadamy również gotowe farmy fotowoltaiczne, które podzieliliśmy na trzy główne produkty zdywersyfikowane wg. koncepcji inwestycyjnych klienta oraz jego możliwości finansowych. Wierzymy, że dzięki segmentacji naszych przedsięwzięć będziemy mogli zaspokoić potrzeby większej ilości inwestorów, a także dostarczyć analogiczne do światowych i europejskich trendów projekty oparte na wysokiej stopie zwrotu z jednoczesnym zaangażowaniem polskich inwestorów w ważną dla nas wszystkich ochronę środowiska. Poniżej znajdziecie Państwo opisane krok po kroku warianty naszych produktów z zakresu fotowoltaiki.

Produkt I: Udziały w spółce celowej

Pierwszym z naszych kluczowych produktów (Produkt nr 1) są udziały (od 50 do 100% SPV) w spółce celowej posiadającej prawa do dokumentacji projektu farmy fotowoltaicznej gotowej do wybudowania. Będąc nowym inwestorem, wnosisz środki na zakup udziałów, a projekt jest przekazywany w dwóch wariantach – I i II opisanych poniżej.

Spółka, której udziały nabywa inwestor, ma zawartą umowę dzierżawy gruntu zgodnie z wymogami i standardami akceptowanymi przez banki, co jest istotne w przypadku chęci lub potrzeby zaangażowania środków zewnętrznych pochodzących ze źródeł bankowych. Ponadto spółka posiada kompletną dokumentację prawną zawierającą wszelkie zgody i decyzje administracyjne. W szczególności: prawomocne warunki zabudowy, decyzje środowiskowe, warunki przyłączenia z zakładu energetycznego. Ten etap jest kluczowy i dzięki niemu inwestor ma pewność, że jego przyszła inwestycja będzie zyskowna, ponieważ umowa przyłączeniowa wraz z warunkami przyłączeniowymi dają gwarancję, że wyprodukowany w elektrowni fotowoltaicznej prąd będzie odebrany przez zakład energetyczny. Drugą częścią dokumentacji są projekty budowlane i najważniejszy element całości, czyli Pozwolenie na Budowę. Dokument ten potwierdza ostatecznie inwestorowi możliwość budowy elektrowni.

Dobór komponentów, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, inwertery, czy konstrukcje wsporcze mogą być przedmiotem decyzji Inwestora lub konsultacji z 4 MAX.

Sama cena udziałów jest uzależniona od kilku czynników, w tym w szczególności od formy prawnej gruntu: ziemia, na której zostanie wybudowana farma fotowoltaiczna, może zostać wykupiona na własność przez inwestora lub inwestycja może być kontynuowana w formie dzierżawy.

W Wariancie I znajduje się dodatkowo prekwalifikacja do systemu aukcyjnego oraz promesa koncesji z urzędu Regulacji Energetyki (URE) natomiast produkt w Wariancie II ma już gwarancję ceny sprzedaży prądu poprzez wygraną aukcję ogłaszaną przez Ministerstwo Energetyki i prowadzoną przez Urząd Regulacji Energetyki. Dwa wymienione powyżej Warianty różnią się cenami za udziały.

Standardowy czas realizacji projektu farmy fotowoltaicznej doprowadzonego do etapu w Wariancie I lub II to okres od roku do 18 miesięcy.

Produkt II: Udziały w spółce celowej z finansowaniem

Unikalnym produktem jest zakup 100% udziałów Spółki z zapewnionym finansowaniem. Elementy składowe wchodzące w skład produktu II są analogiczne do produktów wcześniej opisanych, jednak wyróżnikiem znacząco podnoszącym wartość projektu, a tym samym stopę zwrotu, jest zapewnione finansowanie dla realizacji budowy farmy fotowoltaicznej.

Ta opcja różni się od pierwszej tym, że inwestor wnosi środki na kupno 100% udziałów oraz wkład własny natomiast część środków niezbędnych do budowy elektrowni ma zapewnione dzięki wcześniej wspomnianym finansowaniu zewnętrznemu.

Projekt jest wówczas przekazywany Inwestorowi w pełnej funkcjonalności i gotów do wybudowania wraz z zawartymi umowami w postaci dotacji unijnych (Wariant I) lub finansowania zwrotnego w formie pożyczki, lub kredytu na preferencyjnych warunkach (Wariant II).

Standardowy czas realizacji projektu farmy fotowoltaicznej z finansowaniem doprowadzonego do etapu „projekt gotowy do budowy z finansowaniem” w Wariancie I lub II to okres od 1 roku do 2 lat.

Produkt III: Farma fotowoltaiczna — elektrownia słoneczna pod klucz

Opcją trzecią, którą można również traktować jako kontynuację Produktu nr 1 lub Produktu nr 2 opisanych powyżej, oraz dwóch wariantów każdego z nich, jest nabycie gotowej farmy — elektrowni fotowoltaicznej wybudowanej pod klucz. Inwestor nabywa podówczas gotowy produkt w postaci funkcjonującej elektrowni oddanej do użytkowania, z zapewnionymi umowami serwisowymi i wymaganą dokumentacją w zakresie odsprzedaży prądu.

Analizy finansowe każdego z wariantów Produktów 1- 3 ustalane są z klientem zainteresowanym danym Produktem w wybranej lokalizacji, gdzie będzie posadowiona farma fotowoltaiczna.

Kontakt

Masz pytanie odnośnie inwestycji w farmę fotowoltaiczną?

Zapraszamy do kontaktu

Oświadczam, że zapoznałem się z i akceptuję Politykę Prywatności.